Zapisz się do newslettera

Konsultacje Przewodnik Turystyczny Dolnośląskie Smaki Wioski Beztroski, powstają by stworzyć synergię potrzeb, zasobów i możliwości Ziemi Kłodzkiej oraz ludzi mieszkających w jej bliższym lub dalszym sąsiedztwie. PROW Strona Fundacji lata 2006-2009Strona Fundacji lata 2006-2009

Nabór V/2013 15.10 - 08.11.2013 Tworzenie i rozwój mikroprzdsiębiorstw

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem
Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania
działająca na terenie gmin:
Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna
 
w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
ogłasza konkursy:
 
 TEMATYCZNE
na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:
 
1.    W ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, w następujących tematach:
 
a)     Opracowanie koncepcji i wdrożenie Spójnego Systemu Identyfikacji Miejscowości
z limitem dostępnych środków w konkursie: – 100 000,00 zł

b)     Tworzenie, rozbudowa, modernizacja wraz z wyposażeniem Punktów Informacji
 z limitem dostępnych środków w konkursie: – 600 000,00 zł

c) Tworzenie, wyposażenie i promocja przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku
                        z limitem dostępnych środków w konkursie:  – 200 000,00zł
 
Konkurs III/tem/OW/2013

 
2.    W ramach działania „Małe projekty”, czyli operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w następujących tematach:


a)     Organizacja imprez nietypowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania
z limitem dostępnych środków w konkursie: 5 041,04 zł,

b)     Opracowanie koncepcji i wdrażanie Spójnego Systemu Identyfikacji Miejscowości -
z  limitem dostępnych środków w konkursie: 70 858,70 zł
 
c)  Tworzenie, rozbudowa, modernizacja wraz z wyposażeniem Punktów Informacji
z limitem dostępnych środków w konkursie: 8 391,04 zł
 
d)     Tworzenie, wyposażenie i promocja przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku
 z limitem dostępnych środków w konkursie: 121 326,69 zł
 
e) Realizacja programów aktywności kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej
z limitem dostępnych środków w konkursie: 2 927,32 zł
 
f)      Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu promocji obszaru LGD
z limitem dostępnych środków w konkursie: 85 489,66 zł
 
g)     Zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo na terenie LGD
z limitem dostępnych środków w konkursie: 53 472,41 zł
 
Konkurs III/tem/MP/2013  
 
3.    W ramach działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w następujących tematach:

a)     E-usługi
z limitem dostępnych środków w konkursie: 50 000,00 zł
 
Konkurs III/tem/RN/2013

 
4.     W ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w następujących tematach:

a)     E-usługi
z limitem dostępnych środków w konkursie:  50 000,00 zł
 
b)     Zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz innych rozwiązań proekologicznych na terenie LGD
z limitem dostępnych środków w konkursie: 77 484,00 zł
 
Konkurs III/tem/MIKRO/2013
 
OGÓLNY
na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1.     „Odnowa i rozwój wsi” : 80 779,30 zł
2.     „Małe projekty” : 79 711,09 zł
3.     „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” : 149 439,50 zł
4.     „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” : 273 599,50 zł
 
Termin składania wniosków od dnia 15.10.2013 do 08.11.2013 r. do godz. 12:00
 
1.     Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach konkursów tematycznych:
 
Operacja musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, czyli spełnić łącznie trzy warunki:
- wpisywać się w co najmniej jeden cel ogólny związane z tematem rozpisanego konkursu
- wpisywać się w co najmniej jeden cel szczegółowy związane z tematem rozpisanego konkursu
- wpisywać się w przedsięwzięcie związane z tematem rozpisanego konkursu
 
2.     Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach konkursu ogólnego:
 
Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR
- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR
 
3.     W ramach konkursów tematycznych oraz konkursu ogólnego operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru:
- minimum 11 punktów – „Małe projekty”
- minimum 9 punktów – „Odnowa i rozwój wsi”
- minimum 18 punktów - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
- minimum 20 punktów - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 
4.     Operacje są wybierane do limitu środków dostępnych w rozpisanym konkursie.
 
Miejsce i czas składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursach tematycznych składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio, osobiście w biurze Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, które mieści się w Lądku Zdroju przy ulicy Plac Staromłyński 5 (na parterze budynku Centrum Kultury i Rekreacji), w wyznaczonym terminie trwania konkursu tematycznego do godziny 12.00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej LGD: www.kws.org.pl oraz w biurze LGD, na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pla w przypadku operacji z pkt. 3 i 4 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl .
 
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosku można uzyskać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Lądku Zdroju, Plac Staromłyński 5, telefonicznie 74 814 81 59, a także drogą elektroniczną: e-mail: biuro@kws.org.pl.Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 
Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w jednym egzemplarzu.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Treść materiałów informacyjnych opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Lutyni koło Lądka Zdroju.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

© 2002 - 2016 Kłodzka Wstęga Sudetów - www.kws.org.pl
Created by www.sudetynet.pl