Działasz w organizacji pozarządowej z osobowością prawną? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Chcesz uczestniczyć we wdrażaniu Lokalnej (...) Czytaj więcej

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Polega ona na przyznawaniu punktacji w (...) Czytaj więcej

1.    Lokalna Grupa Działania wysyła Zaproszenia do współpracy do organizacji pozarządowych oraz upublicznienia zaproszenia na stronie internetowej LGD i stronach (...) Czytaj więcej

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu podawane jest do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 30 dni i nie (...) Czytaj więcej

Rada jest organem, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji. Rada składa się z 11 członków. Każdy wniosek o udzielenie (...) Czytaj więcej

LGD składa wniosek o przyznanie pomocy do UMWD (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – zwanego dalej zarządem województwa). W terminie 3 miesięcy (...) Czytaj więcej

Umowa o powierzenie grantu 1.  W celu realizacji zadania Lokalna Grupa Działania  podpisuje z Grantobiorcą umowę o powierzenie grantu. 2. Biuro LGD wzywa (...) Czytaj więcej

1. Środki finansowe przyznane Grantobiorcy na zadanie grantowe pozostają w depozycie (subkonto) na koncie Beneficjanta projektu grantowego, czyli Lokalnej Grupy Działania. 2. LGD (...) Czytaj więcej