Pomoc jest przyznawana, gdy: a) Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, oraz (...) Czytaj więcej

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Polega ona na przyznawaniu punktacji w (...) Czytaj więcej

Podejmowanie działalności gospodarczej to program adresowany do pomysłodawców, którzy chcą rozwijać swój biznes na obszarze LGD Kłodzka Wstęga Sudetów. Celem (...) Czytaj więcej

Wnioski o przyznanie pomocy są składane bezpośrednio do LGD zgodnie z art. 20 ustawy o RLKS oraz w terminie wskazanym (...) Czytaj więcej

Wstępna ocena Wniosków Przed przystąpieniem do oceny zgodności z LSR Rada Stowarzyszenia LGD dokonuje wstępnej oceny wniosków w zakresie: Złożenia wniosku w (...) Czytaj więcej

Przygotowanie dokumentacji: Uzupełnienie informacji o LGD, wynikach naboru i ocenie operacji na pierwszych stronach wniosków składanych przez beneficjentów. LGD przekazuje do ZW (...) Czytaj więcej

Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa. Do wniosku (...) Czytaj więcej

Realizacja operacji obliguje Beneficjenta do następujących działań: 1) wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z biznesplanem i rozpoczęcie realizacji biznesplanu przed złożeniem wniosku (...) Czytaj więcej