Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów przedstawia zasady finansowania operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu: W ramach konkursu dofinansowanie (...) Czytaj więcej

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Polega ona na przyznawaniu punktacji w (...) Czytaj więcej

Pracownicy biura LGD Kłodzka Wstęga Sudetów prowadzą konsultacje dla Wnioskodawców a także: Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, Szkolenia i Doradztwo dla potencjalnych (...) Czytaj więcej

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru zamieszczone będzie na stronie internetowej LGD www.kws.org.pl Wnioski o przyznanie pomocy są składane bezpośrednio do LGD zgodnie (...) Czytaj więcej

Wstępna ocena Wniosków Przed przystąpieniem do oceny zgodności z LSR Rada Stowarzyszenia LGD dokonuje wstępnej oceny wniosków w zakresie: Złożenia wniosku w (...) Czytaj więcej

Przygotowanie dokumentacji: Uzupełnienie informacji o LGD, wynikach naboru i ocenie operacji na pierwszych stronach wniosków składanych przez beneficjentów. LGD przekazuje do ZW (...) Czytaj więcej

Pomoc na realizację operacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej przyznawana jest w formie refundacji w wysokości 70 %  kosztów kwalifikowanych (...) Czytaj więcej

Realizacja operacji obejmuje Beneficjenta do następujących działań: 1) wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z biznesplanem i rozpoczęcie realizacji biznesplanu przed złożeniem wniosku (...) Czytaj więcej