Inwestycje publiczne, w szczególności: w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu premiowane są operacje, które (...) Czytaj więcej

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Polega ona na przyznawaniu punktacji w (...) Czytaj więcej

Akcja informacyjna. Zaproszenie gmin do współpracy.  Beneficjent (gmina) wypełnia formularz zgłoszeniowy i wysyła do LGD, co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się (...) Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy podawane jest do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 30 dni i nie później (...) Czytaj więcej

Rada jest organem, do której wyłącznej  właściwości należy wybór operacji. Rada składa się z 11 członków. Każdy wniosek o udzielenie (...) Czytaj więcej

Wniosek o przyznanie pomoc zawiera: Dane wnioskodawcy (nazwa, dane teleadresowe, osoby do reprezentacji, itd.) Cele: ogólny LSR, szczegółowy LSR, przedsięwzięcia LSR, uzasadnienie (...) Czytaj więcej

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 63,63 % . Istnieje możliwość wnioskowania o zaliczkę (...) Czytaj więcej

Najważniejsze zobowiązania Beneficjenta w ramach realizacji operacji: 1) Zapewnienie trwałości operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę przez okres 5 lat od dnia (...) Czytaj więcej