UWAGA – INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO

Szanowni Beneficjenci – w przypadku kiedy przyznana Wam pomoc ze środków unijnych ma formę REFUNDACJI poniesionych kosztów i podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w Waszym projekcie – niezbędnym będzie pozyskanie z Krajowej Izby Podatkowej – INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO.

INDYWIDUALNĄ INTERPRETACJĘ należy dołączyć do wniosku o płatność ostateczną.

Proszę mieć na uwadze, że czas oczekiwania na INTERPRETACJĘ INDYWIDUALNĄ to blisko 3 miesiące, dlatego warto wystąpić o nią wcześniej, tam bardziej, że jej treść nie ulega przedawnieniu.

Niezbędne informacje znajdują się tutaj:

http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji – w razie dodatkowych pytań  prosimy również o kontakt telefoniczny z naszym biurem LGD  (tel. 74 8148159) , postaramy się pomóc i wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

 

Co chcę załatwić?

Otrzymać potwierdzenie swojego stanowiska w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Kogo dotyczy?

Osób, które mają wątpliwości związane z wykładnią prawa podatkowego dotyczące jego sytuacji.

Co przygotować?

 • Zanim wystąpisz o interpretację indywidualną, skorzystaj z poniższych źródeł. Pomogą Ci one przygotować się do napisania wniosku, być może nawet znajdziesz tam rozwiązanie problemu:
  • strona internetowa Krajowej Administracji Skarbowej: www.kas.gov.pl,
  • strona internetowa Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl,
  • strona internetowa Portalu Podatkowego: www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp,
  • strona internetowa Krajowej Informacji Skarbowej: www.kis.gov.pl,
  • wyszukiwarka interpretacji podatkowych i innych informacji podatkowych www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka SIP lub sip.mf.gov.pl/
  • strony internetowe izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych lub urzędów celno-skarbowych,
  • możesz też zapytać w najbliższym urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub izbie administracji skarbowej, dzwoniąc do Krajowej Informacji Skarbowej pod numer: 801 055 055 – z telefonu stacjonarnego lub 22 330 03 30 –  z telefonu komórkowego.
 • Sprawdź, czy zagadnienie, o które chcesz zapytać, nie zostało już rozstrzygnięte w interpretacji ogólnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Jeżeli w sprawie, o którą chcesz zapytać, wydana została interpretacja ogólna, nie otrzymasz interpretacji indywidualnej.
 • Przygotuj kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.
 • Jeżeli działasz przez pełnomocnika, przygotuj pełnomocnictwo (bądź jego odpis lub kserokopię potwierdzone przez notariusza, doradcę podatkowego, radcę prawnego  lub adwokata).
 • Przygotuj również potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

 • Wypełnij wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN.
 • Jeżeli chcesz wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji razem z innym podmiotem w waszej wspólnej sprawie, np. z kontrahentem, z którym zawierasz transakcję, wypełnijcie razem wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS wraz z załącznikami ORD-WS/B.
 • Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca na opisanie zdarzenia, którego wniosek dotyczy lub na przedstawienie swojego stanowiska, skorzystaj z załączników ORD-IN/A lub ORD-WS/A. Wzory wniosków znajdziesz w załącznikach.

Jak wypełnić dokumenty?

 • Wypełnij czytelnie formularz ORD-IN lub ORD-WS.
 • Formularze oraz wzór wypełnienia wniosku ORD-IN znajdziesz w załącznikach.
 • Pamiętaj, żeby wniosek podpisać.
 • Jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź w formie elektronicznej, wskaż pełny adres e-PUAP, uwzględniając ukośniki oraz małe i wielkie litery.

Ile muszę zapłacić?

 • Za uzyskanie interpretacji zapłacisz 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeżeli w jednym wniosku przedstawisz kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które mają być przedmiotem interpretacji, musisz zapłacić za każdy opisany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Jeżeli składasz wniosek wspólny, ustaloną w powyższy sposób kwotę pomnóż przez ilość podmiotów, które łącznie występują z wnioskiem.
 • Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.  W tytule wpisz za wydanie interpretacji indywidualnej” oraz wskaż dane identyfikacyjne wnioskodawcy np. NIP/PESEL.
 • Sporządź kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu i dołącz ją do wniosku lub prześlij ją w ciągu 7 dni kalendarzowych na adres Krajowej Informacji Skarbowej.
 • Pamiętaj, że jeżeli działasz przez pełnomocnika, to powinieneś zapłacić także opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Opłatę tę powinieneś wpłacić do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała na konto nr 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555.
 • W tytule wpłaty wskaż, że jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym dogodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek złóż osobiście lub za pośrednictwem poczty w Krajowej Informacji Skarbowej ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Wniosek możesz złożyć również przez Internet za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/.

Co zrobi urząd?

 • Po przeanalizowaniu Twojego wniosku wydamy interpretację indywidualną prawa podatkowego. Jest to ocena Twojego stanowiska przedstawionego we wniosku. Interpretacja zostanie wysłana na adres korespondencyjny podany przez Ciebie we wniosku lub adres Twojego pełnomocnika.
 • Jeżeli Twój wniosek będzie niekompletny, wezwiemy Cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie będziesz miał 7 dni kalendarzowych.
 • Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w ww. terminie i we wskazanym przez nas zakresie, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Otrzymasz wówczas postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
 • Jeżeli złożony wniosek nie dotyczy bezpośrednio Twojej sprawy lub nie dotyczy przepisów prawa podatkowego, nie otrzymasz interpretacji, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
 • Interpretacji nie otrzymasz również, jeżeli kwestia, o którą pytasz, była już rozstrzygnięta w interpretacji ogólnej lub jeżeli opisane przez Ciebie zagadnienie uzasadnia przypuszczenie, że Twoje działanie może zmierzać do unikania opodatkowania.

Jaki jest czas realizacji?

 • Na wydanie interpretacji indywidualnej  mamy 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 • Termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli będziemy musieli wezwać Cię do uzupełnienia wniosku.
 • Jeżeli nie wydamy interpretacji w podanym wyżej terminie, Twoje stanowisko zawarte we wniosku zostanie uznane za prawidłowe.

Jak się odwołać?

 • Jeżeli zamiast interpretacji otrzymałeś postanowienie, a nie zgadzasz się z powodem jego wydania, masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia.
 • Jeżeli  nie zgadzasz się z wydaną interpretacją, masz 30 dni kalendarzowych na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 • Zarówno zażalenie, jak i skargę do sądu skieruj do Krajowej Informacji Skarbowej na wskazany wyżej adres.

Informacje dodatkowe

 • Stan faktyczny to opis zdarzenia, które już miało miejsce. Zdarzenie przyszłe to opis zdarzenia, które wydarzy się po złożeniu wniosku.
 • Termin obliczaj od następnego dnia po dniu złożenia wniosku/otrzymania naszego wezwania. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to ostatnim dniem na uzupełnienie będzie dzień po dniu wolnym od pracy.
 • Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to ostatnim dniem na przesłanie dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu będzie dzień po dniu wolnym od pracy.
 • Jeżeli wspólnie z inną osobą lub podmiotem złożyłeś wniosek wspólny ORD-WS, korespondencję w trakcie postępowania będziemy kierować do podmiotu, który został wskazany jako strona w części B formularza ORD-WS. Do tego podmiotu wyślemy również wydaną interpretację lub postanowienie. Natomiast pozostali uczestnicy postępowania otrzymają odpis interpretacji lub postanowienia.
 • Do wniosku wspólnego ORD-WS musisz dołączyć tyle załączników ORD-WS/B, ilu jest uczestników postępowania niebędących stroną (każdy uczestnik zainteresowany uzyskaniem interpretacji oprócz podmiotu wskazanego w części B wniosku ORD-WS wypełnia osobny załącznik).
 • Pamiętaj, że jeżeli nie wskażesz pełnego adresu e-PUAP lub wskażesz nieprawidłowy adres, nie będziemy mogli przesyłać Ci korespondencji drogą elektroniczną.
 • Zastosowanie się do wydanej w Twojej sprawie indywidualnej interpretacji (przed jej zmianą lub uchyleniem przez Sąd) nie może szkodzić Tobie jako wnioskodawcy. Oznacza to, że jeżeli organ podatkowy nie uwzględni tej interpretacji w swoim rozstrzygnięciu:
  • nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej;
  • nie zostaną naliczone Ci odsetki za zwłokę;
  • zostaniesz zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu interpretacji.

Uwaga: ochrona obejmuje skutki podatkowe zdarzeń mających miejsce do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono rozstrzygnięcie zmieniające lub uchylające interpretację.

 • Nie masz obowiązku zastosowania się do tej interpretacji - masz możliwość dobrowolnego podjęcia określonych działań na gruncie prawa podatkowego.
 • Jeżeli składając wniosek o interpretacje, wpłaciłeś więcej, niż powinieneś, zwrócimy Ci powstałą nadwyżkę. Opłatę zwrócimy Ci również, jeżeli wycofasz wniosek o interpretację.
 • Jeżeli zamiast interpretacji otrzymałeś postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.) – art. 14b-14s.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r. poz. 343).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z 2017 r. poz.353).