Wnioski o udzielenie wsparcia złożone w ramach konkursów będą oceniane przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Kłodzka Wstęga Sudetów w czterech  etapach:

1. Weryfikacja wstępna w oparciu o listę kryteriów weryfikacji wstępnej wyboru operacji.

2. Ocenę zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Przez operację zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju rozumie się operację:

  • jest zgodna z PROW 2014-2020
  • zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

3. Ocenę merytoryczną w oparciu o listę kryteriów merytorycznych punktowych wyboru operacji.

4. Ustalenie kwoty wsparcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Organizacyjny Rady Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania