OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

NR 1/2017 z dnia 01.12.2016 r.

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Lewin Kłodzki oraz gmina wiejska Kłodzko - informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

1. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKÓW

Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu
(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)

(operacja wyklucza inwestycje w infrastrukturę techniczną, taką jak wodociągi,kanalizacjaczydrogi).

2. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Od godz. 8.00 dnia 16.12.2016 r. do godz. 12.00 dnia 13.01.2017 r.
(biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

3. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Biuro Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania
 • Lutynia 24
 • 57-540 Lądek Zdrój
 • tel./fax  74 814 81 59
 • e-mail: biuro@kws.org.pl
 • Budynek I piętro

4. KWOTA DOSTĘPNA W RAMACH OGŁOSZENIA

Kwota całkowita dostępna w ramach ogłoszenia to 4 350 000 zł.

UWAGA: na kwotę całkowitą alokacji środków w naborze składa się dofinansowanie 63,63 % oraz wkład własny beneficjenta w wysokości 36,37%

 5. KWOTA NA OPERACJĘ I INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

Nie ma ustalonej wysokości górnego limitu pozyskania środków przez jednego Beneficjenta w okresie programowania, limit dolny wynosi 50 tys. zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych ( JSFP) dofinansowanie na jedną operację wynosi nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 6. FORMA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie ma postać refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

7. CZAS REALIZACJI OPERACJI

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy.

8. OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI WSPARCIA

 • Wnioskodawcą jest podmiot uprawniony do uzyskania wsparcia, tj. JSFP z obszaru LGD.
 • Wnioskodawca zapewnia wymaganą minimalną wysokość wkładu własnego: 36,37% kosztów kwalifikowalnych.
 • Operacja jest zgodna z tematem naboru.

9. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami powinien być sporządzony na aktualnym formularzu dostępnym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja papierowa obligatoryjnie powinna być tożsama z wersją elektroniczną.

Szczegółowy tryb składania wniosków znajduje się w Procedurze ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

10. ETAPY OCENY WNIOSKÓW WRAZ Z KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI

1. Kryteria weryfikacji wstępnej (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia)

2. Ocena zgodności z LSR, w tym:

 1. Jest zgodna z PROW 2014-2020 (załącznik nr 4 w części A. do niniejszego ogłoszenia)
 2. Zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników (załącznik nr 4 w części B. do niniejszego ogłoszenia)

3. Ocena merytoryczna w oparciu o listę kryteriów merytorycznych-punktowych wyboru operacji (kryteria wraz zasadami, opisem oraz sposobem przyznawania punktów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia)

4. Ustalenie kwoty wsparcia, opisanej szczegółowo w Procedurze oceny wniosków o udzielenie wsparcia stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia

Szczegółowy opis etapów oceny wniosków znajduje się w Procedurze oceny wniosków o udzielenie wsparcia stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

11. CELE I WSKAŹNIKI DO REALIZACJI W RAMACH NABORU

 • Wskaźniki:
  Liczba inwestycji w infrastrukturę publiczną uwzględniających działania na rzecz zmian klimatu (11).
 • Cel główny:
  Efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego obszaru LGD, z uwzględnieniem działań innowacyjnych i proekologicznych poprzez wdrożenie lokalnej strategii rozwoju 2016-2023
 • Cel szczegółowy – 1.2 z LSR:

Rozwój infrastruktury publicznej sprzyjający przeciwdziałaniu zmianom klimatu na obszarze objętym LSR w okresie 2016-2018.

12. DOKUMENTY

Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub przez podmiot, który wydał dokument, lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

13. MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty: LSR, Regulamin naboru, formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznanie pomocy, wzoru sprawozdania z realizacji zadania są dostępne na stronie www.kws.org.pl .

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania. Pytania należy kierować na adres email: biuro@kws.org.pl lub telefonicznie: 74 8148159.

Ogłoszenie (pdf)

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza Wniosku o przyznanie pomocy
 2. Załącznik nr 2 - Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków
 3. Załącznik nr 3 - Kryteria weryfikacji wstępnej
 4. Załącznik nr 4 - Lista kryteriów oceny zgodności z PROW i LSR (część A. i B.)
 5. Załącznik nr 5 - Lista kryteriów merytorycznych-punktowych wyboru operacji
 6. Załącznik nr 6 - Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia

Załączniki dodatkowe:

Wzór formularza Wniosku o przyznanie pomocy (pdf)

Wniosek o przyznanie pomocy 2z (wersja excel)

 Generator Wniosku

UWAGA: Wnioski należy składać w dwóch wersjach tj. na formularzu excel i w generatorze

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Wzór formularza Wniosku o płatność (pdf)

 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami

 1. Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy
 2. Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy
 3. Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy
 4. Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy
 5. Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy

 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia KWS

 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

UWAGA - dla wnioskodawców:

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • Rada ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do procedury oceny wniosków. Rada nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.