Zwracamy Państwa szczególną uwagę na konieczność składania wniosków w 2 KOMPLETNYCH EGZEMPLARZACH co oznacza dwie wersje papierowe i dwie wersje elektroniczne. Proszę również pamiętać, że obie wersje muszą być tożsame. Z góry dziękujemy. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

NR 4/2017 z dnia 13.10.2017 r.

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Lewin Kłodzki oraz gmina wiejska Kłodzko - informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez osoby fizyczne zamierzające uruchomić działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

1.       ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKÓW

Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „STARTUP na START”.


(w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.) - ROZPORZĄDZENIE

 

W celu weryfikacji zgodności złożonego wniosku z zakresem tematycznym naboru prosimy o formułowanie tytułu operacji w następujący sposób: 

„Uruchomienie działalności gospodarczej polegającej na …”

 

2.       TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od godz. 8.00 dnia 27.10.2017 r. do godz. 12.00 dnia 10.11.2017 r.
(biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

 

3.       MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składane są osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, pod adresem: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.

Wypełniony wniosek należy złożyć w 2 kompletnych egzemplarzach co oznacza dwie wersje papierowe i dwie wersje elektroniczne, które są tożsame.

4.       KWOTA DOSTĘPNA W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU

Kwota całkowita dostępna w ramach ogłoszonego naboru  to 2 700 000 zł.

 

5.       FORMA WSPARCIA

Wsparcie finansowe ma formę premii na uruchomienie działalności gospodarczej, wypłacanej w dwóch transzach 80 i 20 %.

 

6.       WYSOKOŚĆ PREMII I INTENSYWNOŚĆ POMOCY

Wysokość premii:

 • 100 tys. zł może otrzymać Wnioskodawca, który w ramach operacji zakłada firmę produkcyjno-usługową;
 • 100 tys. zł może otrzymać Wnioskodawca, który zakłada firmę usługową i deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca pracy1;
 • 100 tys. zł może otrzymać Wnioskodawca, który zakłada firmę produkcyjną i deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca pracy11;
 • 50 tys. zł może otrzymać Wnioskodawca, który zakłada firmę usługową;
 • 50 tys. zł może otrzymać Wnioskodawca, który zakłada firmę produkcyjną.

Intensywność pomocy: 100%

 

7.       CZAS REALIZACJI OPERACJI

Operacja może być realizowana w nie więcej niż 2 etapach, w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

8.       OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI WSPARCIA

Pomoc może zostać przyznana Wnioskodawcy, który złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji:

8a/zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju tj.:

- wniosek został złożony we wskazanym w pkt. 2 i 3 ogłoszenia terminie i miejscu;

- operacja jest zgodna z zakresem tematycznym naboru wskazanym w pkt. 1 ogłoszenia;

- operacja zakłada poprawną formę wsparcia zgodnie z pkt. 5 ogłoszenia;

- prawidłowo określono wysokość premii zgodnie z pkt. 6 ogłoszenia - OŚWIADCZENIE;

- prawidłowo określono czas realizacji operacji zgodnie z pkt.7 ogłoszenia;

- wniosek jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 – KARTA WERYFIKACJI;

- operacja jest zgodna z celami i wskaźnikami Lokalnej Strategii Rozwoju – KARTA WERYFIKACJI;

8b/która, w wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów merytorycznych-punktowych uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów tj. 80 – KRYTERIA;

8c/dla której po zweryfikowaniu poprawności wnioskowanej kwoty wsparcia, ustalono ostateczną jej wysokość;

8d/która zmieściła się w alokacji środków dostępnych w naborze (pkt.4 ogłoszenia)​2.

 

9.       WYMAGANE DOKUMENTY potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów merytorycznych-punktowych wyboru operacji

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

9a. określone w sekcji IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku o przyznanie pomocy, które wg zapisów instrukcji wypełnienia wniosku są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i dla danej operacji planowanej do realizacji ze względu na jej specyfikę;

9b. dla KRYTERIUM nr 1 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – stosowne zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną i/lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłku;

9c. dla KRYTERIUM nr 5 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący na czym będzie polegała inwestycja związana z ochroną środowiska i /lub na czym będą polegały działania edukacyjne związane z ochroną środowiska realizowane w ramach operacji;

9d. dla KRYTERIUM nr 6 – dokument fakultatywny składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący rodzaj planowanej działalności: związanej z obsługą ruchu turystycznego lub wytwarzaniem, przetwórstwem, sprzedażą produktów lokalnych  lub z usługami senioralnymi;

9e. dla KRYTERIUM nr 7 – dokument fakultatywny składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący  obszar problemowy zdiagnozowany w LSR,  na który ma wpływ realizowana operacja; podajemy również numer strony w dokumencie strategii, do którego się odnosimy i/lub dołączamy pisemne oświadczenie, że w przypadku planowanego w firmie dodatkowego zatrudnienia, deklarujemy, że będzie to osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pacy lub zagrożona ubóstwem materialnym;

9f. dla KRYTERIUM nr 8 – dokument fakultatywny składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji; należy opisać sposób pomiaru jej osiągnięcia, określając w opisie wskaźnik produktu i rezultatu oraz czas w jakim zostanie osiągnięta;

9h. dla KRYTERIUM nr 9 – dokument fakultatywny składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – pisemne oświadczenie wraz z dokumentem poświadczającym gotowość operacji do realizacji, przy uwzględnieniu, iż termin prawomocności będzie uznawany  na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;


9i. dla KRYTERIUM nr 10 - potwierdzeniem spełnienia tego kryterium będzie data oznaczona na Potwierdzeniu przyjęcia wniosku (dokument tworzony w biurze LGD w dniu przyjęcia wniosku). Punkty będą przyznawane wg poniżej rozpisanych dat:

a) 15 pkt. za złożenie wniosku do 5 dni od dnia trwania naboru wniosków, tj. od 27.10.2017 r. do 31.10.2017 r. włącznie;
b) 10 pkt. za złożenie wniosku do 10 dni od dnia trwania naboru wniosków, tj. od 01.11.2017 r. do 06.11.2017 r. włącznie (ze względu na to, że 10 dzień naboru wypada w niedzielę, dzień 6 listopada będzie traktowany jako 10 dzień trwającego naboru);
c) 0 pkt. za złożenie wniosku powyżej 10 dni od dnia trwania naboru wniosków, tj. od 07.11.2017 r. do 10.11.2017 r.

 

10.   MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty związane z naborem udostępnione są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania oraz na stronie internetowej www.kws.org.pl w zakładce NABORY.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania: Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój; lub telefonicznie pod nr 74 8148159.

 

11.   PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki wykazano w Załączniku nr 11 do niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie (.pdf)

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wnioskodawcy dot. wysokości premii(.pdf)                                                       
 2. Załącznik nr 2 -Wzór formularza Wniosku o przyznanie pomocy 3z(.excel)
 3. Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy
 4. Załącznik nr 4 – Wzór biznesplanu (.docx)                                                                                                       
 5. Załącznik nr 5 – Tabele pomocnicze do biznesplanu (.excel)
 6. Załącznik nr 6 – Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
 7. Załącznik nr 7 – Deklaracje i oświadczenia Wnioskodawcy(.pdf)
 8. Załącznik nr 8 – Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (w przypadku kiedy ocena zgodności z LSR odbędzie się po 30 listopada 2017 r. Rada zastosuje kartę weryfikacji zgodności z PROW z zał. nr 2 do wytycznej nr 6/4/2017)
 9. Załącznik nr 9 -  Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji (.docx)                                                    
 10. Załącznik nr 10 - Procedura oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia
 11. Załącznik nr 11 – Zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 12. Załącznik nr 12 – Lokalna Strategia Rozwoju
 13. Załącznik nr 13 – Regulamin organizacyjny Rady

 


​1 w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę utrzymane do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności drugiej transzy premii.

 

 ​2 Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków, a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostają wpisani na listę rankingową jako operacje wybrane nie mieszczące się w limicie środków wskazanych w naborze, co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie.