Zwracamy Państwa szczególną uwagę na konieczność składania wniosków w 2 KOMPLETNYCH EGZEMPLARZACH co oznacza dwie wersje papierowe i dwie wersje elektroniczne. Proszę również pamiętać, że obie wersje muszą być tożsame. Z góry dziękujemy. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

NR 3/2017 z dnia 09.06.2017 r.

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Lewin Kłodzki oraz gmina wiejska Kłodzko - informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez przedsiębiorców zamierzających rozwinąć działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

1.ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKÓW

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w przedsiębiorstwach


(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.) - ROZPORZĄDZENIE

 

W celu weryfikacji zgodności złożonego wniosku z zakresem tematycznym naboru prosimy o formułowanie tytułu operacji w następujący sposób:

„Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie/ach polegającej na …”

 

     2. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od godz. 8.00 dnia 23.06.2017 r. do godz. 12.00 dnia 07.07.2017 r.
(biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

     3. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składane są osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, pod adresem: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.

Wypełniony wniosek należy złożyć w 2 kompletnych egzemplarzach tj. zawierających wersję papierową i elektroniczną wraz z załącznikami.

4. KWOTA DOSTĘPNA W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU

Kwota dostępna w ramach ogłoszonego naboru została podzielona na dwie alokacje:

a/ dla wnioskodawców- przedsiębiorców składających wniosek we własnym imieniu – 1 050 000 PLN

b/ dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy między przedsiębiorcami  - 1 000 000 PLN

5.FORMA WSPARCIA

Wsparcie finansowe ma formę refundacji poniesionych kosztów

6.WYSOKOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ POMOCY

Wysokość wsparcia dla jednego przedsiębiorcy do 100 000 PLN

Intensywność pomocy 70%

7.CZAS REALIZACJI OPERACJI

Operacja może być realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

8.OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI WSPARCIA

Pomoc może zostać przyznana Wnioskodawcy, który złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji:

8a/zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju tj.:

- wniosek został złożony we wskazanym w pkt. 2 i 3 ogłoszenia terminie i miejscu

- operacja jest zgodny z zakresem tematycznym naboru wskazanym w pkt. 1 ogłoszenia

- operacja zakłada poprawną formę wsparcia zgodnie z pkt. 5 ogłoszenia

- prawidłowo określono czas realizacji operacji zgodnie z pkt. 7 ogłoszenia

- wniosek jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – KARTA WERYFIKACJI (Załącznik nr 9)

- operacja jest zgodna z celami i wskaźnikami Lokalnej Strategii Rozwoju – KARTA WERYFIKACJI (Załącznik nr 9)

8b/która, w wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów merytorycznych-punktowych uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów:

- 65 -  dla wnioskodawców- przedsiębiorców składających wniosek we własnym imieniu – KRYTERIA (Załącznik nr 10)

- 60 - dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy między przedsiębiorcami - KRYTERIA (Załącznik nr 11)

8c/dla której po zweryfikowaniu poprawności wnioskowanej kwoty wsparcia, ustalono ostateczną jej wysokość

8d/która zmieściła się w alokacji środków dostępnych w naborze (pkt.4 ogłoszenia)1

 

9.WYMAGANE DOKUMENTY potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów merytorycznych-punktowych wyboru operacji

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

9a. określone w sekcji VII. „ZAŁĄCZNIKI” wniosku o przyznanie pomocy, które wg zapisów instrukcji wypełnienia wniosku na są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji ze względu na jej specyfikę.

9b.dla KRYTERIUM nr 1– dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku w formie oświadczenia wnioskodawcy (dot. tylko wnioskodawców-przedsiębiorców  składających wniosek we własnym imieniu)

9c. dla KRYTERIUM nr 4 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący na czym będzie polegała inwestycja związana z ochroną środowiska i /lub na czym będą polegały działania edukacyjne związane z ochroną środowiska realizowane w ramach operacji (dot. wnioskodawców-przedsiębiorców  składających wniosek we własnym imieniu oraz wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy między przedsiębiorcami)

9d.

dla KRYTERIUM nr 5 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku w formie pisemnej deklaracji o niekorzystaniu dotychczas z dofinansowania unijnego (dot. tylko wnioskodawców-przedsiębiorców  składających wniosek we własnym imieniu)

dla KRYTERIUM nr 5 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – pisemne oświadczenie wraz z dokumentem poświadczającym o gotowości operacji do realizacji, przy uwzględnieniu, iż termin prawomocności będzie uznawany  na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (dot. tylko wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy między przedsiębiorcami)

9e. dla KRYTERIUM nr 6 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – pisemne oświadczenie wraz z dokumentem poświadczającym o gotowości operacji do realizacji, przy uwzględnieniu, iż termin prawomocności będzie uznawany  na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (dot. tylko wnioskodawców-przedsiębiorców  składających wniosek we własnym imieniu)

9f. dla KRYTERIUM nr 7 dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku w formie oświadczenia wnioskodawców  (dot. tylko wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy między przedsiębiorcami)

9g. dla KRYTERIUM nr 8 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy opisać sposób pomiaru jej osiągnięcia, określając w opisie wskaźnik produktu i rezultatu oraz czas w jakim zostanie osiągnięta (dot. tylko wnioskodawców-przedsiębiorców składających wniosek we własnym imieniu)

Należy mieć na uwadze, iż LGD ocenia Państwa wniosek na podstawie złożonych dokumentów, nie ma więc możliwości na tym etapie oceny uzupełnienia czy przedstawienia dodatkowych dokumentów. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może spowodować odrzucenie wniosku.

 

10.MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty związane z naborem udostępnione są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania oraz na stronie internetowej www.kws.org.pl w zakładce NABORY.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania: Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój; lub telefonicznie pod nr 74 8148159

11.PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki wykazano w Załączniku nr 13 do niniejszego ogłoszenia.

treść ogłoszenia (.pdf) (09.06.2017 r.)
Ogłoszenie wraz z informacją porządkującą do ogłoszenia (.pdf) (21.06.2017 r.)

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza Wniosku o przyznanie pomocy (.excel)
 2. Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)
 3. Załącznik nr 3 – Wzór załącznika nr 9 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)
                              Wzór załącznika nr 9 do wniosku o przyznanie pomocy (.docx)
 4. Załącznik nr 4 – Wzór biznesplanu (.docx)
 5. Załącznik nr 5* – Tabele pomocnicze do biznesplanu (.excel)
 6. Załącznik nr 6 – Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf)
 7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (.excel)
 8. Załącznik nr 8 – Zasady wypełnienia ww. oświadczenia (.pdf)
 9. Załącznik nr 9 – Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (.pdf)
 10. Załącznik nr 10 - Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji dla wnioskodawców-przedsiębiorców składających wniosek we własnym imieniu (.pdf)
 11. Załącznik nr 11 – Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy między przedsiębiorcami (.pdf)
 12. Załącznik nr 12 – Procedura oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia (.pdf)
 13. Załącznik nr 13 – Zakładane do osiągnięcia wskaźniki (.pdf)
 14. Załącznik nr 14 – Lokalna Strategia Rozwoju (.pdf)
 15. Załącznik nr 15 – Regulamin organizacyjny Rady (.pdf)
  Załącznik nr 16 – Oświadczenia i deklaracje Wnioskodawcy (.pdf) - w pliku znajdują się dwa wzory: dla przedsiębiorców składających wniosek we własnym imieniu oraz w ramach współpracy między przedsiębiorcami.
  (w przypadku braku załącznika nr 16, Wnioskodawca zostanie poproszony o jego wypełnienie w biurze KWS podczas składania Wniosku)

*Uwaga do Załącznika nr 5 - tabel pomocniczych do biznesplanu

W tabelach pomocniczych do biznesplanu wskaźnik NPV wyliczany jest niezgodnie z instrukcją opisaną w "Informacjach pomocniczych przy wypełnianiu biznesplanu.

Dochód brutto w tabeli pomocniczej 9.3 "Zaktualizowana wartość netto" powinien stanowić różnicę pomiędzy wartością przychodów ze sprzedaży (poz. 2), a kosztami działalności objętej projektem (poz. 3). W wyliczeniu nie powinny być brane pod uwagę inne przychody.

W tabelach pomocniczych w pliku Excel dochód brutto jest pobierany z tabeli 9.2 Rachunek zysków i strat, w którym przychody są sumą sprzedaży i innych przychodów.

Sposób obliczania niezgodny z instrukcją skutkuje zawyżaniem wskaźnika NPV.

Sugerujemy wyliczanie wskaźnika NPV zgodnie z wytycznymi w instrukcji.

 

Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostają wpisani na listę rankingową, jako operacje wybrane nie mieszczące się w limicie środków wskazanych w naborze, co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie