Dane Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów:

  • Nr KRS: 0000533820
  • REGON: 360381960
  • NIP: 8811491102
  • Konto Główne (na które prosimy wpłacać składki członkowskie):  nr konta: mBank 48 1140 2004 0000 3302 7574 9885

 

Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów (LGD KWS) to Stowarzyszenie, które powstało w roku 2014 w wyniku zmian w realizacji podejścia programu LEADER. Stowarzyszenie LGD KWS będzie realizować nową Lokalną Strategię Rozwoju w ramach perspektyw finansowej 2014-2020. W skład LGD KWS wchodzi 11 gmin położonych w granicach administracyjnych powiatu kłodzkiego.  Obszar ten zamieszkuje 101 393 tys. mieszkańców. Wśród członków LGD są przedstawiciele sektora publicznego – samorządy lokalne i podmioty od nich zależne, przedstawiciele sektora społecznego – lokalne organizacje pozarządowe i przedstawiciele sektora gospodarczego – firmy, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz rolniczą, jak również mieszkańcy nie przypisani do żadnego z ww. sektorów.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia LGD KWS jest Walne Zebranie Członków, które liczy na dzień dzisiejszy 68 członków. Organem wykonawczym LGD KWS jest Zarząd, składający się z 5 osób. Stowarzyszenie posiada również 3-osobową Komisję Rewizyjną. Organem, który odpowiada za  wybór projektów do dofinansowania jest Rada LGD, do której wybrano 11 osób reprezentujących wszystkie sektory oraz obszar każdej gminy objętej działaniem LGD.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów jest złożenie Deklaracji Członkowskiej, na podstawie której  Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia oraz opłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości:

  • składka dla gmin – 5 000 zł.
  • składka dla innych podmiotów sektora publicznego niż wyżej wymieniony – 1000 zł.
  • składka dla sektora społecznego – 150 zł.
  • składka dla mieszkańca – 100 zł.
  • składka dla mikroprzedsiębiorstw – 300 zł.
  • składka dla małych i średnich przedsiębiorstw – 500 zł.

Mapa obszaru działania LGD KWS

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Obowiązujące akty prawne

Poniżej umieszczone zostały załączniki (teksty ujednolicone) :