Działasz w organizacji pozarządowej z osobowością prawną? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Chcesz uczestniczyć we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i ulepszyć swoje otoczenie? Pomożemy Ci!

 

Projekt grantowy – jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanymi „Grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD Grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

 

LGD planuje realizację trzech projektów grantowych, na łączną sumę 876 500 zł. Granty będą dofinansowane w 100% i przeznaczone tyko i wyłącznie do realizacji przez organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. Czas realizacji zadania przez Grantobiorców będzie wynosił 6 miesięcy, granty będą wypłacane po podpisaniu umowy w postaci bieżącego opłacania faktur kosztów realizacji zadania.


Dofinansowanie w ramach poszczególnych grantów

1.5.1    Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych - dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł - limit w naborze 276 500 zł
1.5.2    Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego - dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł - limit w naborze 300 000 zł
1.5.3    Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną - dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 30 000 zł - limit w naborze 300 000 zł


Pomoc jest przyznawana, jeżeli:
•   wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez Grantobiorcę, nie będzie niższa niż 5 tys. złotych i wyższa niż podana w ogłoszeniu o naborze grantowym (15 000 zł lub 30 000 zł);
•    Grantobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej;
•   Grantobiorcą jest organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i mająca swoją siedzibę lub oddział na terenie działania LGD-KWS.