OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 • Zakres 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start”
 • Jakie operacje mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy dofinansować:
  • zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być podmiot, który spełnia warunek ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia dot. wdrażania operacji w ramach LSR, tj.:
  1. Jest osobą fizyczną, jeżeli:
  a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) jest pełnoletnia,
  c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.
 • Jaka może być wysokość dotacji?

  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednej operacji może wynosić:
 • 100 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który w ramach operacji zakłada firmę produkcyjno-usługową
 • 100 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę usługową i deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • 100 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę produkcyjną i deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • 50 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę usługową
 • 50 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę produkcyjną

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Zakres 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach

 

 • Jakie operacje mogą podlegać dofinansowaniu

        W ramach tego zakresu planujemy dofinansować operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być podmiot, który spełnia warunek ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia dot. wdrażania operacji w ramach LSR, tj.:
  1. Jest osobą fizyczną, jeżeli:
  a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) jest pełnoletnia,
  c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2),
  d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2. Jest osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3. Jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (spółka kapitałowa w organizacji nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego zakresu)

W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednej operacji może wynosić max. 100 000 zł.

OFERTA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • Zakres 1.5.1 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych

 

 • Jakie zadania mogą podlegać dofinansowaniu?

W ramach tego zakresu planujemy dofinansowywać:

 • Zadania grantowe dotyczące organizacji wydarzeń lokalnych uwzględniających promocję rozwiązań ekologicznych (warsztaty, imprezy, wydarzenia niecykliczne, koncerty itp.).
   
 • Kto może być wnioskodawcą?

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i nieprowadząca działalności gospodarczej.

 • Jaka może być wysokość dotacji?

W ramach przedsięwzięcia 1.5.1 dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł; limit w naborze to 276 500 zł.

 

 • Zakres 1.5.2 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego

 

 • Jakie zadania mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy dofinansowywać:
 • Realizacja inicjatyw promujących walory obszaru LGD i dziedzictwo lokalne
 • Publikacja wydawnictw promujących obszar LGD w tym elektronicznych
   
 • Kto może być wnioskodawcą?

           Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa z osobowością prawną nieprowadząca działalności gospodarczej.

 • Jaka może być wysokość dotacji?

         W ramach przedsięwzięcia 1.5.2 dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł; limit w naborze to 300 000 zł.

 

 • Zakres 1.5.3 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną

 

 • Jakie zadania mogą podlegać dofinansowaniu?
  Inwestycje związane z małą infrastrukturą publiczną
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa z osobowością prawną nieprowadząca działalności gospodarczej.
   
 • Jaka może być wysokość dotacji?

         W ramach przedsięwzięcia 1.5.3 dofinansowanie wynosi od 5 000 zł do 30 000 zł - limit w naborze 300 000 zł.

 

OFERTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Zakres 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

 • Jakie operacje mogą podlegać dofinansowaniu?

         W ramach tego zakresu planujemy dofinansowywać:

 • operacje, które przyczyniają się do rozwoju infrastruktury turystycznej;
 • operacje wprowadzające rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu;
 •  w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne;
 • operacje wpływające na niwelowanie problemów społeczno-gospodarczych zdiagnozowanych na obszarze LGD

 

 • Kto może być wnioskodawcą?

          Wnioskodawcą może być jednostka sektora finansów publicznych.

 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  Jednostki sektora finansów publicznych muszą zapewnić wkład własny w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych.
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Nie ma ustalonej wysokości limitu pozyskania środków przez jednego Beneficjenta w okresie programowania ( min. 50 tys. zł.)
   
 • Ile operacji zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować 11 operacji (dostępna pula środków wynosi 4 350 000)